Miljön är allt som omger oss

Miljön är föremål för ständiga förändringar som kan orsakas av naturliga orsaker som: jorderosion, jordbävningar, översvämningar, bränder och antropogena: urbanisering, industri, transporter, befolkningstillväxt, avfallsackumulering och andra. På grund av den allestädes närvarande mänskliga interaktionen i miljön, oftast utan respekt för den naturliga rytmen i naturen, förändrar människan miljön med en skadlig effekt på biologisk och landskapsmångfald och ofta med negativa konsekvenser för människors hälsa och livskvalitet. Genom att försumma miljön till förmån för ekonomisk tillväxt och utveckling har människan förändrat miljön mer på så relativt kort tid än någon annan biologisk art genom ett sådant ansvarslöst beteende. Konsekvenserna av sådana åtgärder är ohållbara och ifrågasätter framtiden för samma miljö. Därför blir skyddet och bevarandet av miljön inom alla livssfärer och arbete utifrån hållbarhet den moderna människans och hela samhällets största utmaning. Miljöskydd har aldrig varit av större betydelse men idag på ett sätt som är noga med att skydda mot föroreningar i alla delar av miljön, individuellt och inom andra komponenter i miljön, med hänsyn till deras inbördes samband.

 

Låt oss skydda miljön, låt oss skydda naturen!

Världen idag står inför ett allvarligt problem som härrör från föroreningar som vi nästan alla är ansvariga för. Det enskilda och stora företagens hänsynslösa och ansvarslösa beteende har lett till global uppvärmning och andra problem som kommande generationer kommer att få möta.