INTEGRITETSPOLICY

 

Om Stores & Stores (Fimans AB) och denna integritetspolicy

Stores & Stores (Fimans AB), org.nr 559259–9616, Bultvägen 8, 553 02 Jönköping (”Stores & Stores”, ”vi” eller ”oss”) säljer affischer, ramar och heminredning via sin e-handel. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter för vilka Stores & Store är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att vi har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida kan komma att innehålla länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Stores & Store är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för dessa hemsidor innan några personuppgifter skickas till dem. För insamling, hantering och lagring av information via cookies hänvisas till vår Cookie-policy här.
Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress, personnummer, kön;

• köp- betal- och orderhistorik;

• leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;

• annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,

• ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev; och

• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida och IP-adress.
Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

• Stores & Stores hemsida/hemsidor, t.ex. när du köper någon av våra produkter, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar in en jobbansökan;

• när du kontaktar vår kundtjänst oss via e-post; och/eller

• genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartners;
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Stores & Stores kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

• Fullgörande av avtal
o För att hantera och administrera ditt köp av våra produkter inkluderat betalning, tillverkning och leverans.
o För genomförande av rekryteringsförfaranden (dvs om du sökt jobb hos oss).
o På grund av krav från betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.

• Uppfylla rättslig skyldighet
o Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning samt köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp enligt gällande konsumentlagstiftning.

• Berättigat intresse
o För att kunna kommunicera med dig via e-post.
o För att hantera köp som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi representantens personuppgifter.
o För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders köpvanor i syfte att förse kunder med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

• Samtycke
o För att kunna skicka ut direktmarknadsföring (genom vårt nyhetsbrev) och utföra kundundersökningar.
Lagring av personuppgifter
Stores & Stores vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

• Kund: Om du gjort ett köp hos oss sparas dina personuppgifter avseende köpet under tre år för att Stores & Store ska kunna hantera eventuella ärenden om reklamation som du enligt gällande konsumentlagstiftning kan ha rätt till. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

• Kommunikation: Om du har kontakt med Stores & Stores via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

• Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Stores & Store.

• Jobbsökande: Stores & Stores sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.

• Rättslig skyldighet: Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

• Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
Överföring av personuppgifter

Stores & Store iakttar stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. Stores & Stores kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:

• Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a.
o Betalningslösningar för att försäkra oss om att betalning sker;
o Frakt- och logistikföretag för att se till att dina varor kan levereras;
o IT-tjänster för att tillhandahålla vår e-handel och hemsida;
o Tryckeri och producenter av våra produkter; samt
Marknadsföringstjänster för att kunna ge dig relevanta produkter och erbjudanden via exempelvis annonser, e-post och sms. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.

• Myndigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Stores & Store ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

• Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Stores & Stores verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU och EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer Stores & Stores att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade. Stores & Stores kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

• det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;

• vi har inhämtat ditt samtycke till överföringen;

• vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller

• mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules);
Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta Stores & Stores.

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om det avser marknadsföring och/eller reklamerbjudanden från oss, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice. Vid direktreklam via e-post kan återkallelse ske genom en länk i det aktuella utskicket.
Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen fram till den 31 december 2020) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.
Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på vår hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på kontaktuppgifterna nedan.

Fimans AB
Adress: Bultvägen 8
553 02 Jönköping
E-post: hej@storesandstores.se

 

Cookies

Stores & Stores använder cookies på webbplatsen för att förbättra våra tjänster och skapa statistik över din och andra användares användning av webbplatsen. En cookie är en liten bit textbaserad datalagrad i en användares webbläsare medan användaren surfar på webbplatsen. Cookies – “kakor” – utformades för att möjliggöra en bättre användarupplevelse. Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan möjligheten och funktionerna på webbplatsen påverkas negativt. Cookies är helt ofarligt för användarna. När du godkänner vår integritetspolicy godkänner du användningen av cookies.